Plan razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine

 

 

 

 

Opće informacije

 

Pravni temelj

 

Regionalni koordinator 

 

Postupak izrade Plana razvoja OBŽ

 

Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan

 

Strateška procjena utjecaja na okoliš

 

Okvir za praćenje i vrednovanje

 

Javna rasprava

 

Izvješća o provedbi

 

 

 Opće informacije

 

 

Plan razvoja Osječko-baranjske županije je temeljni srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za Osječko-baranjsku županiju kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije te sektorskih i višesektorskih strategija. Plan razvoja donosi se u skladu s načelom partnerstva i suradnje u svrhu definiranja smjera daljnjeg razvoja Osječko-baranjske županije te osiguravanja strateške podloge za upravljanje razvojem sukladno potrebama stanovnika uz učinkovito i održivo korištenje raspoloživih resursa.


Plan razvoja, kao krovni razvojni dokument na području Osječko-baranjske županije, stavlja poseban naglasak na povećanje konkurentnosti gospodarstva i zaposlenosti kroz unaprjeđenje gospodarske i društvene infrastrukture na lokalnoj i regionalnoj razini te jačanje ljudskih potencijala i obrazovanja povezanih s potrebama gospodarstva.


U Planu razvoja Osječko-baranjske županije postavljeni su temelji mjerama zaštite okoliša, energetske učinkovitosti te prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena. Učinkovitim upravljanjem ljudskim i regionalnim razvojem kroz povećanje efikasnosti i međusobne suradnje svih dionika u upravljanju razvojem te jačanjem financijskih kapaciteta i ljudskih potencijala za provedbu razvojnih programa poboljšat će se koordinacija dionika u upravljanju razvojem. Također, jedno od prioritetnih područja Plana razvoja Osječko-baranjske županije tiče se povećanja kvalitete života održivim razvojem kroz unapređenje usluga sustava zdravstva i socijalne skrbi te razvojnih kapaciteta u području odgoja, obrazovanja, znanosti i sporta, kulture i tehničke kulture s naglaskom na afirmaciju kulturnog identiteta i razvoja civilnog društva.


Vizija razvoja usklađena je s vizijom iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine te nacionalnim vrijednostima i načelima, usmjerena je prema ključnim područjima intervencije na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini, jasno opisuje željeno postignuće i inspirira na ostvarenje ciljeva.

 

Osječko-baranjska županija u 2027. godini zeleno je, inovativno, privlačno, otporno i konkurentno središte istočne Hrvatske, temeljeno na ljudskim, prirodnim i kulturnim potencijalima, koje osigurava kvalitetan i siguran život te jednake prilike svojim građanima.

 

Iz vizije se mogu iščitati prioritetna područja javnih politika u razdoblju do 2027. godine u Županiji:

- društveni sustav i kvaliteta života, s naglaskom na osiguravanju jednakih prilika za sve građane
- kvaliteta, sigurnost i očuvanost životnog prostora
- regionalna prepoznatljivost i privlačnost te konkurentnost i inovativnost gospodarstva i
- fokus na ljudske, prirodne i kulturne potencijale OBŽ-a osiguravanjem učinkovitog i djelotvornog upravljanja razvojem.
Plan razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine usvojen je ne 8. sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije, 10. ožujka 2022. godine.

 

 

 

Plan razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine

Osijek-Baranja County Development Plan for the Period until 2027

Zaključak o donošenju Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine

 

Analitičke podloge za izradu Plana razvoja Osječko-baranjske županije:

  1. Demografija, zdravstvo i socijalna uključenost
  2. Obrazovanje, znanost, kultura i sport
  3. Gospodarstvo i tržište rada
  4. Poljoprivreda i prehrambeno-prerađivačka industrija
  5. Zaštita okoliša i prostorno uređenje
  6. Institucionalni kontekst i ključni izazovi budućeg razvoja

 

 

 Pravni temelj

 

 

Prema članku 23. stavak 1. i stavak 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 123/17.), planom razvoja definiraju se posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja te on mora biti usklađen s nacionalnim planovima iz članka 19. Zakona. Plan razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave donosi županijska skupština, nakon prethodno pribavljenog mišljenja partnerskog vijeća sukladno članku 12. stavku 3. Zakona.

 

Sukladno članku 52. stavku 3. Zakona planovi razvoja donose se šest mjeseci prije isteka važenja planskih dokumenata politike regionalnog razvoja iz članaka 13. i 15. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Postojeća Županijska razvojna strategija Osječko-baranjske županije do 2020. godine, izrađena je sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 147/14., 123/17., 118/18.) te je nastavno na obavijest Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije od 20. travnja 2020. godine (KLASA: 011-01/18-02/21, URBROJ: 538-04-1-1-1/68-20-51) produljeno njezino važenje na razdoblje od godinu dana, odnosno do 31. prosinca 2021. godine.

 

Sukladno članku 38. stavcima 5. i 6. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave podnosi prijedlog za pokretanje postupka izrade, izmjene i/ili dopune akta strateškog planiranja iz članaka 23. i 25. Zakona o strateškom planiranju predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje odlučuje o prijedlogu. Podnositelj prijedloga dužan je putem svojih mrežnih stranica obavijestiti javnost o početku izrade te izmjeni i/ili dopuni akta strateškog planiranja, u roku od osam dana od početka postupka izrade, izmjene ili dopune.

 

 

 

 

Regionalni koordinator

 

 

Člankom 35. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske propisano je da koordinaciju poslova strateškog planiranja propisanih ovim zakonom na razini jedinice područne (regionalne) samouprave obavlja regionalni koordinator.

 

 

Člankom 25. stavkom 1. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, propisano je da regionalni koordinator obavlja poslove javnih ovlasti, između ostalog izrađuje županijske razvojne strategije i druge strateške i razvojne dokumente za područje županije te njihove provedbene dokumente za koje ih ovlasti osnivač i/ili suosnivači. Također, provjerava usklađenost dokumenata strateškog planiranja razvoja županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donosi odluke kojima se potvrđuje usklađenost.

 

 

 

 

Postupak izrade Plana razvoja OBŽ

 

 

 

Pokretanje izrade Plana razvoja OBŽ

 

Temeljem članka 38. stavak 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske i članka 55a. stavak 2. točka 1. Statuta Osječko-baranjske županije, Župan Osječko-baranjske županije donio je 19. svibnja 2020. godine Zaključak o predlaganju Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine.

 

Na 30. sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije koja je održana dana 2. lipnja 2020. godine, usvojena je Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Osječko-baranjske županije do 2027. godine. Ovom Odlukom Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije kao regionalni koordinator za Osječko-baranjsku županiju zadužena je za izradu Plana razvoja, koordinaciju cjelokupnog postupka izrade Plana razvoja i obavljanje drugih poslova s tim u vezi u okviru javnih ovlasti regionalnog koordinatora propisanih zakonom.

 

Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Osječko-baranjske županije do 2027. godine

 

 

 

 

Radna skupina

 

Temeljem Statuta Osječko-baranjske županije, a u svezi sa Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, Župan Osječko-baranjske županije donio je 22. rujna 2020. godine Rješenje o osnivanju Radne skupine za pripremu Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine i imenovanju njezinih članova.

 

Radna skupina sudjeluje u izradi stručnih podloga za definiranje strateškog okvira Plana razvoja Osječko-baranjske županije, kao i u oblikovanju prijedloga vizije, ključnih razvojnih smjerova, strateških ciljeva i pokazatelja razvoja Osječko-baranjske županije u postupku koji prethodi razmatranju istoga od strane Partnerskog vijeća Osječko-baranjske županije, a sve sukladno propisima i aktima donesenim temeljem propisa koji se odnose na strateško planiranje.

 

Radna skupna može, za razmatranje pojedinih tematskih područja, osnovati radne podskupine u koje, pored svojih članova, može uključiti i predstavnike stručnih organizacija i pojedince koji svojim znanjem i iskustvom mogu pridonijeti izvršenju zadaća Radne skupine.

 

Osim toga, prije nego Radna skupina započne s radom, nositelj izrade priprema opis djelovanja, strategiju za savjetovanje i plan rada. U opisu djelovanja definiraju se područje djelovanja, ključna pitanja, općenito uloge/odgovornosti članova tima i očekivano vremensko trajanje djelovanja, dok se planom rada definiraju ključne zadaće, rezultati, vremenski rokovi, posebne odgovornosti, proračunske potrebe i zahtjevi za ishođenje odobrenja.

 

 

Temeljem Statuta Osječko-baranjske županije, Župan Osječko-baranjske županije donio je 29. rujna 2020. godine Opis djelovanja i plan rada Radne skupine za pripremu Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine, kojim se uređuje djelovanje i plan rada Radne skupine, a čiji je sadržaj definiran Priručnikom o strateškom planiranju Republike Hrvatske koje je pripremilo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svibnju 2020. godine, temeljem Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 89/18.).

 

Rješenje o osnivanju Radne skupine za pripremu Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine i imenovanju njezinih članova

 

Opis djelovanja i plan rada Radne skupine za pripremu Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine

 

Rješenje o osnivanju radnih podskupina i imenovanju njihovih članova

 

 

 

 

Strategija za savjetovanje

 

Savjetovanje s dionicima i javnošću predstavlja prikupljanje povratnih informacija od zainteresirane javnosti o odlukama koje su u nadležnosti tijela javne vlasti, a koje omogućuju tijelu javne vlasti dobivanje povratnih informacija. Osim činjenice da je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i ključnim dionicima zakonska obveza, razlozi uključivanja javnosti i ključnih dionika u proces izrade akata strateškog planiranja ogledaju se u kvalitetnijim rješenjima i odlukama, većoj prihvatljivosti tih odluka kao i većem međusobnom povjerenju između tijela javne vlasti i javnosti te boljem informiranju javnosti.

 

 

Temeljem Statuta Osječko-baranjske županije, Župan Osječko-baranjske županije usvojio je Strategiju za savjetovanje u okviru postupka izrade Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine, a kojim se provode obveze koje proizlaze iz Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15.) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09.), koji uređuju područje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o pitanjima od javnog interesa.

 

Kroz savjetovanje s dionicima omogućuje se uvid u planove i ključna pitanja prije donošenja odluka, dionicima se omogućuje bolje razumijevanje ciljeva koji se žele postići, proces donošenja odluka je demokratičniji, javnost stječe veće povjerenje u donositelje odluka. Činjenica da stanovnici Osječko-baranjske županije imaju mogućnost aktivnog građanskog angažmana u kreiranju regionalnoga razvoja izuzetno je bitna budući da se Plan razvoja, između ostalog, temelji na potrebama i interesima Osječko-baranjske županije i njezinih stanovnika.

 

Strategija za savjetovanje služi kao vodič svim dionicima koji su zainteresirani sudjelovati u postupku izrade Plana razvoja Osječko-baranjske županije.

 

 

Strategija za savjetovanje u okviru postupka izrade Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine

Izvješće o provedbi Strategije za savjetovanje u okviru postupka izrade Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine

 

 

 

 

Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan

 

 

 

„Skupština Osječko-baranjske županije je 26. studenoga 2020. godine na svojoj 34. sjednici usvojila Zaključak o donošenju Komunikacijske strategije za postupak izrade i provedbe Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine.

 

Izrada Komunikacijske strategije i pratećeg Komunikacijskog akcijskog plana za akte strateškog planiranja, obveza su na nacionalnoj i područnoj (regionalnoj) razini. Riječ je o dokumentu koji radi odgovarajućeg informiranja, komunikacije i vidljivosti postupka prati razdoblje izrade i provedbe Plana razvoja OBŽ, kojim će se definirati osnovna polazišta daljnjeg uravnoteženog razvoja Osječko-baranjske županije.

 

Opći cilj Komunikacijske strategije jest pružiti doprinos promicanju važnosti politike regionalnoga razvoja u svrhu poticanja ravnomjernog i održivog razvoja Županije u odnosu na nacionalnu razinu kao i doprinos povećanju i optimalnom korištenju razvojnog potencijala slabije razvijenih područja. U tom smislu će se uspostaviti učinkovita komunikacija i suradnja svih dionika, unaprijediti transparentnost i informiranost javnosti, podići svijest o ulozi i značaju Plana razvoja OBŽ i informirati javnosti o mogućim izvorima financiranja, posebice o fondovima Europske unije na području Županije.

 

Naglasak je stavljen na kontinuiranu suradnju nacionalnih, regionalnih i lokalnih vlasti te na provedbi partnerskih konzultacija između predstavnika javnog i civilnog sektora, gospodarskih subjekata, predstavnika obrazovnih institucija i znanstvene zajednice u svim fazama izrade i provedbe Plana razvoja OBŽ.

 

Za nacrt Komunikacijske strategije proveden je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću između 13. listopada do 11. studenoga 2020. godine, putem mrežnih stranica Osječko-baranjske županije, pri čemu su sudionici mogli dostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge putem propisanog obrasca elektronskom poštom ili u pisanom obliku.“

 

 

Komunikacijska strategija za postupak izrade i provedbe Plana razvoja OBŽ

 

Izvješće o provedbi Komunikacijske strategije za postupak izrade i provedbe Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine u razdoblju od studenog 2020. do prosinca 2023. godine

 

 

 

 

 

 

Strateška procjena utjecaja na okoliš

 

 

 

„Strateška procjena utjecaja na okoliš je postupak kojim se procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom strategije, plana ili programa.


Ovaj postupak uključuje određivanje sadržaja strateške studije, izradu strateške studije i ocjenu cjelovitosti i stručne utemeljenosti strateške studije osobito u vezi s razumnim alternativama strategije, plana i programa, postupak davanja mišljenja povjerenstva za stratešku procjenu, postupak davanja mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima te mišljenja jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno jedinica lokalne samouprave i drugih tijela, rezultate prekograničnih konzultacija ako su bile obvezne sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, informiranje i sudjelovanje javnosti, postupak davanja mišljenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja odnosno nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša u županiji o provedenoj strateškoj procjeni te postupak izvješćivanja nakon donošenja strategije, plana ili programa.


Nadležno tijelo za provedbu strateške procjene je središnje tijelo državne uprave nadležno za područje za koje se strategija, plan i program donosi na državnoj razini, odnosno izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave.


Osječko-baranjska županija provodi postupak strateške procjene utjecaja Plana razvoja na okoliš u okviru koje se, sukladno Zakona o zaštiti prirode, uključuje provodi i postupak Glavne ocjene o prihvatljivosti PR OBŽ za ekološku mrežu.

Postupak strateške procjene Osječko-baranjska županija provodi u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja.“

 

 

 

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja OBŽ

Rješenje MINGOR-a o obvezi provedbe glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu

Odluka o sadržaju SPUO za Plan razvoja OBŽ 2027

Odluka o osnivanju Povjerenstva za SPUO

Mišljenje Zavoda za zaštitu okoliša i prirode o Glavnoj ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu

Zapisnik 1. sjednice Povjerenstva za SPUO

Mišljenje Povjerenstva za SPUO

Mišljenje MINGOR-a o prihvatljivosti za ekološku mrežu Plana razvoja OBŽ

Mišljenje MINGOR-a o provedenom postupku SPUO

Strateška studija utjecaja na okoliš Plana razvoja OBŽ

 

 

 

 

 

 

 

Okvir za praćenje i vrednovanje

 

 

 

Vrednovanje je neovisna ocjena procesa izrade akta strateškog planiranja (prethodno vrednovanje), provedbe (srednjoročno vrednovanje) i postignutih razvojnih učinaka i rezultata po isteku njegove provedbe (naknadno vrednovanje), čija je svrha vrednovanja unaprijediti kvalitetu vrednovanja akta strateškog planiranja.

 

Sukladno Pravilniku o provedbi postupka vrednovanja („Narodne novine“, broj 66/19), Osječko-baranjska županija je 9. ožujka 2021. godine pokrenula postupak vrednovanja temeljem Odluke o početku postupka vrednovanja Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Odluka), čiji je sastavni dio Plan vrednovanja Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine. Plan vrednovanja sadržava indikativni popis vrednovanja koja će se provesti, njihov sadržaj i svrhovitost, vremenski raspored vrednovanja, metode koje će se koristiti za pojedina vrednovanja i podatke koji će se tražiti, dostupnost odnosno način prikupljanja podataka potrebnih za određena vrednovanja te okvirni proračun za provedbu Plana vrednovanja.

 

 

Župan je 9. ožujka 2021. godine donio Rješenje o osnivanju Odbora za vrednovanje Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine kojim je kao članove Odbora imenovao predstavnike OBŽ i predstavnika Koordinacijskog tijela, a koji provodi postupak vrednovanja u razdoblju do 2027. godine za prethodno, srednjoročno i naknadno vrednovanje. Temeljem Pravilnika, Odbor za vrednovanje odobrio je 2. travnja 2021. godine Opis djelovanja Odbora za vrednovanje Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine tijekom izrade, provedbe i nakon provedbe akta.

 

Opis djelovanja sadrži ciljeve, ulogu Odbora za vrednovanje, razinu napora, proračun, vremenske rokove, sastav tima za vrednovanje, (ako je potrebno) zahtjeve za javno nadmetanje, isporučevine, zahtjeve izvješćivanja, standarde kvalitete, proces odobravanja i očekivane rezultate vrednovanja.

 

Postupak vrednovanja tijekom izrade Plana razvoja započeo je izborom vanjskog stručnjaka odabranog u postupku javnog nadmetanja, čiji zaposlenici čine Tim za vrednovanje: voditelj Tima, ekspert za strateško planiranje i ekspert za vrednovanje. Tim kroz svoj rad osigurava isporuku 1. privremenog izvješća, 2. privremenog izvješća i Konačnog izvješća, a sukladno vremenskim intervalima izvješćivanja zadanim Planom vrednovanja, Tim za vrednovanje prije izrade Konačnog izvješća, održava izlaganja Odboru za vrednovanje o metodologiji istraživanja i o rezultatima istraživanja i analize te privremenim zaključcima.

 

Svrha vrednovanja tijekom izrade Plana razvoja i izvješća o vrednovanju jest sumirati rezultate cijelog postupka vrednovanja koje se provelo tijekom izrade Plana razvoja, odnosno rezultate prve faze, druge faze i završne faze vrednovanja Plana razvoja tijekom njegove izrade. Sukladno nalazima 1. i 2. privremenog izvješća o vrednovanju te Nacrta konačnog izvješća o vrednovanju, izrađivač Plana razvoja je izvršio potrebne izmjene u tekstu analitičkih podloga i tekstu Nacrta Plana razvoja. Temeljem učinjenih izmjena u tekstu Nacrta Plana razvoja Tim za vrednovanje je pristupio izradi Konačnog izvješća o vrednovanju Plana razvoja te je pritom održao dva predviđena izlaganja na sjednici Odbora za vrednovanje, održanoj 10. rujna 2021. godine:

 

1. metodologiji istraživanja i

2. o rezultatima istraživanja i analize te privremenim zaključcima

 

Odbor za vrednovanje je na istoj sjednici donio Zaključak o usvajanju Konačnog izvješća o vrednovanju tijekom izrade Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine koji je zajedno s Konačnim izvješćem o vrednovanju tijekom izrade Plana razvoja objavljen na mrežnim stranicama Osječko-baranjske županije.

 

 

 

DOKUMENTACIJA:

 

Odluka o početku postupka vrednovanja Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine

Rješenje o osnivanju Odbora za vrednovanje Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine i imenovanju njegovih članova

Opis djelovanja Odbora za vrednovanje Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine tijekom izrade, provedbe i nakon provedbe akta

Zaključak o usvajanju Konačnog izvješća o vrednovanju tijekom izrade Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine

Konačno izvješće o vrednovanju tijekom izrade Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine

Zaključak o usvajanju Konačnog izvješća o vrednovanju tijekom Plana razvoja OBŽ do 2027. g.

 

 

 

 

 

Javna rasprava

 

 

 

Uredbom o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (''Narodne novine''  broj 64/08.) i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (''Narodne novine'' broj 3/17.) utvrđena je obveza provedbe javne rasprave o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine i Nacrtu prijedloga Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine.

 

Javna rasprava provodi se javnim uvidom i javnim izlaganjem, a Strateška studija i Nacrt prijedloga Plana razvoja dostupni su na internetskoj stanici Osječko-baranjske županije.

 

Javnosti i zainteresiranoj javnosti, u razdoblju trajanja javne rasprave, mora se osigurati obavljanje javnog uvida u Stratešku studiju i Nacrt prijedloga Plana razvoja tijekom trajanja javne rasprave. Osim javnog uvida, obavezno se održava i javno izlaganje o Strateškoj studiji i Nacrtu prijedloga Plana razvoja.

 

U javnoj raspravi mogu sudjelovati sve fizičke i pravne osobe, odnosno zainteresirana javnost koja za vrijeme trajanja javne rasprave može davati prijedloge, mišljenja i primjedbe, koji se mogu:

  • upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida,
  • dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  • dostaviti u pisanom obliku i
  • dostaviti na adresu elektroničke pošte.

 

Obavijest - Javna rasprava

 

Javna rasprava o nacrtu prijedloga Plana razvoja OBŽ održana je u razdoblju od 38. listopada do 26. studenoga 2021. godine, a u tom razdoblju održano i je javno izlaganje. U postupku javne rasprave prikupljeno je ukupno 28 prijedloga, mišljenja i primjedbi, a sudjelovalo je ukupno devet predstavnika zainteresirane javnosti. Opisi izmjena i obrazloženja za (ne)prihvaćanje prijedloga, mišljenja i primjedbi predstavnika zainteresirane javnosti detaljno su navedeni u Izvješću o provedenoj javnoj raspravi o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine i u Nacrtu prijedloga Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine. 

 

 

Prilozi: 

 

 

 

 

Izvješća o provedbi

 

 

 

Obveza izrade i podnošenja godišnjeg izvješća o provedbi planova razvoja samoupravnih jedinica propisana je odredbama Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 6/19). Prema članku 24. stavak 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 123/17. i 151/22.) jedinica područne (regionalne) samouprave izvješćuje godišnje putem regionalnog koordinatora Koordinacijsko tijelo u sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske o izvršenju plana razvoja.


Sukladno članku 12. stavak 1. Pravilnika godišnje izvješće o provedbi planova razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je izvješće o napretku u provedbi posebnih ciljeva i ostvarenju pokazatelja ishoda planova razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje nositelj izrade plana razvoja podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave godišnje. Sukladno članku 16. stavak 2. Pravilnika rok za izradu i javnu objavu godišnjeg izvješća je 31. ožujka tekuće godine.

 

Godišnje izvješće o provedbi Plana razvoja Osječko-baranjske županije za 2022. godinu: PDF, Word, Excel

 

Godišnje izvješće o provedbi Plana razvoja Osječko-baranjske županije do 2027. godine za 2022. godinu (Word) (PDF) (Excel)

 

 

 

 


 

 

 

Osijek

Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije

Stjepana Radića 4

31000 Osijek

Hrvatska

Tel: +385 31 221 840

Fax: +385 31 221 841

email: regija@obz.hr

web: www.zra.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7:30 do 15:30 sati

OIB:06502412322

Ured Bruxelles

Rue Montoyer 18/b
1040 Bruxelles
Belgium
     
tel: ++32 2 230 6733
mob: ++32 477 164 772
email:  slavonija@slavonija.be
web: www.sbsoffice.eu
     
Radno vrijeme od ponedjeljka do petka    od 9:00 do 17:00 sati
Top